AWEPA

De Vereniging van Europese Parlementsleden met Afrika

De algemene doelstelling van AWEPA is de daadwerkelijke realisering van duurzame ontwikkeling en het handhaven van de rechten van de mens in Afrika door middel van het versterken van de democratische instellingen en het goed doen functioneren van de parlementaire democratie.AWEPA

 Door het partnerschap met en met de hulp van verkozen parlementariërs en hun parlementaire staf in Europa en over de hele wereld ondersteunt AWEPA de ontwikkeling van  institutionele capaciteitsopbouw en menselijke hulpbronnen binnen nationale parlementen, regionale parlementen en de parlementen van de decentrale overheden in heel Afrika.

AWEPA concentreert zich in het bijzonder op:

  • De belangrijke rol van parlementen ter bevordering van de democratie, mensenrechten, vreedzame ontwikkeling en conflictbeheersing, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.
  • Het bereiken van een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op alle niveaus van de politieke besluitvorming en parlementaire vertegenwoordiging.
  • Het bevorderen van de gemeenschappelijke belangen van de Afrikaans - Europese parlementariërs.
  • De vorming van parlementaire netwerken en uitwisseling van ervaring op nationaal, regionaal en interregionaal niveau.

AWEPA mobiliseert Europese parlementsleden om actie te ondernemen om de samenwerking met en de democratisering in Afrika te bevorderen.